Obec Bulhary
Dnes je sobota 8. května 2021 a svátek má Den vítězství
Hlavní stránka > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Oficiální název

Obec Bulhary

Důvod a způsob založení

Obec Bulhary vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 24. 11. 1990 a dle § tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Organizační struktura:

Orgány Obce Bulhary

 • Zastupitelstvo obce Bulhary – 9 členů
  Orgány Zastupitelstva jsou finanční, kontrolní a bytový výbor
 • Starosta obce Bulhary
 • Obecní úřad Bulhary

Obecní úřad Bulhary tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci Obce Bulhary
zařazení do struktury obecního úřadu (dále také OÚ). V čele OÚ je starosta.
Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti:

 • plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce
 • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti v oblasti přenesené působnosti
 • vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva obce, případně komisí
 • rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb.,svobodném přístupu k informacím
 • ve věcech přenesené působnosti je obecní úřad podřízen krajskému úřadu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak

Starosta:
Jiří Osička
Telefon: 519 340 722
Mobil: 724 171 463
E-mail: starosta@bulhary.cz
Místostarosta:
Bedřich Pola
Mobil: 731 461 091
E-mail: mistostarosta@bulhary.cz

Zaměstnanci obecního úřadu:

Účetní OÚ
Jana Burešová
Telefon: 519 340 722
E-mail: buresova@bulhary.cz
Referentka OÚ
Leona Kosková
Telefon: 519 340 722
E-mail: koskova@bulhary.cz

 • podatelna, pokladna, sekretariát
 • kopírování listin
 • ověřování pravosti podpisu listiny, ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
 • Czech POINT – výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, autorizovaná konverze dokumentů na žádost
 • ohlašovna evidence obyvatel
 • ohlašování užívání veřejného prostranství
 • ohlašování konání veřejných akcí
 • krátkodobé pronájmy kulturního domu
 • správa místních poplatků: poplatek za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, za lázeňský a rekreační pobyt, ze psů, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného
 • správa hřbitova
 • hlášení místního rozhlasu
 • objednávka prací prováděných pracovníky obce (práce s traktorem, sečení trávy, ...)
 • fakturace, účetnictví, mzdy

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
e-mail: lenka.matejova@sms-sluzby.cz
tel: 724 595 111

Příspěvková organizace zřizovaná obcí Bulhary:

Mateřská škola Bulhary, IČ: 71004301, Bulhary 163, 691 89
http://skolkabulhary.webnode.cz/

Kontaktní spojení:

Viz. organizační struktura

Kontaktní poštovní adresa:

Obec Bulhary, Bulhary 88, 691 89

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obecní úřad Bulhary, Bulhary 88, 691 89

Úřední hodiny:

PO, ST 8,00 - 11,30 12,30 - 17,00
ÚT, ČT 8,00 - 10,00

Telefonní čísla:

519 304 722

Čísla faxu:

519 340 827

Adresa internetové stránky:

www.bulhary.cz

Adresa e-podatelny:

podatelna@bulhary.cz,
datová schránka: ifmbmje

Případné platby lze poukázat:

Bezhotovostně u ČSOB a.s., pobočka Břeclav, č.ú. 223827750/0300, složenkou nebo hotově na pokladně v kanceláři OÚ Bulhary

IČ:

00283088

DIČ:

Obec Bulhary je plátcem DPH
DIČ: CZ00283088

Rozpočet

http://www.bulhary.cz/uredni-deska/4/rozpocet-obce/

Dokumenty:

--

Žádosti o informace:

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat?
 • Fyzická nebo právnická osoba

 • Jaké jsou podmínky a postup pro podání informace?
 • Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a žádost se odloží. Další postup je stanoven v § 14 uvedeného zákona.

 • Jakým způsobem můžete žádost o informaci podat?
 • Ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo elektronických komunikací
  Vzor žádosti:
  http://www.bulhary.cz/files/clanky/83-Zadost-o-poskytnuti-informace.pdf

 • Na kterém úřadě můžete tuto žádost podat?
 • Na podatelně Obecního úřadu Bulhary, Bulhary 88, 691 89

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
 • 15 dnů

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje?
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 • Jaké jsou související předpisy?
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?
 • Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím podatelny. Jedná-li se v žádosti o informace, které spadají do samostatné působnosti obce, je odvolacím orgánem starosta obce. Jde-li v žádosti o informace, které spadají do přenesené působnosti (výkon státní správy), je odvolacím orgánem Krajský úřad Jihomoravského kraje a jeho příslušný odbor.

 • Pro podání žádosti můžete využít naši elektronickou podatelnu podatelna@bulhary.cz, datovou schránku ifmbmje nebo podatelnu OÚ Bulhary.
 • Poskytnuté informace:
 • //www.bulhary.cz/uredni-deska/1/oznameni-obce/

  Příjem žádostí a dalších podání

  Stížnosti, oznámení a podněty občanů jsou jedním z prostředků umožňujících domáhat se nápravy zjištěných nedostatků ve veřejném i individuálním zájmu.

  Stížnosti a jiná podání lze činit:
  ústně

  • v kanceláři Obecním úřadu
  • telefonicky 519 340 722

  písemně

  • poštou Obecnímu úřadu Bulhary, Bulhary 88, 69189
  • písemně na podatelně Obecního úřadu Bulhary, Bulhary 88, 691 89
  • na fax 519 340 827
  • e-mail: podatelna@bulhary.cz
  • do datové schránky: ifmbmje

  Petice se podávají písemně na podatelně Obecního úřadu Bulhary, Bulhary 88, 691 89.
  Petice musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

  Opravné prostředky:

  Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí obecního úřadu a orgánů obce.

  1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu
  Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stavených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
  Proti opatření úřadu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo obce nebo starosta.

  2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
  Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a zastupitelstva obce učiněné ve správním řízení podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
  Proti opatření zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření u krajského úřadu.
  Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

  3. Soudní přezkoumávání
  Došlo-li rozhodnutím úřadu či orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR , ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

  Formuláře

  http://www.bulhary.cz/obecni-urad/dokumenty-ke-stazeni/

  Popisy postupů-návody na řešení životních situací

  http://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/

  Předpisy

  --

  Nejdůležitější používáné předpisy

  Nejdůležitější předpisy
  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž organizace zejména jedná a rozhoduje (ve znění pozdějších předpisů a doplňků):
  •zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
  •zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
  •zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii
  •vyhl. MV č. 418/2008 Sb. , k provedení zákona o obecní policii
  •vyhl. MV č.22/2004 Sb., o místním referendu
  •zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
  •vyhl. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci
  •zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
  •zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících.zákonů
  •vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zák. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících předpisů
  •zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
  •zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
  •zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  •zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  •zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizačních orgánech
  •zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
  •zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  •zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
  •zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
  •zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
  •zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  •zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
  •zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  •zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
  •zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
  •zák. č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání
  •zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvis. zákonů
  •zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon
  •zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství
  •zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
  •zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon
  •zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství
  •zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním
  •zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  •zák. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě
  •nař. vlády 224/2014 Sb., změna nařízení o platových poměrech státních zaměstnanců
  •zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
  •vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
  •vyhl. č. 13/1994 Sb., o upravení podrobností ochrany zemědělského půdního fondu
  •vyhl. č. 395/1992 Sb., o provedení zákona CNR o ochraně přírody
  •zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
  •zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
  •zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  •zák. 21/2006 Sb., o ověřování
  •zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
  •zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
  •zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  •vyhl. MF č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě
  •zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
  •zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
  •zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
  •zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon
  •zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
  •všechny platné vyhlášky a nařízení obce
  •zák. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
  •vyhl. č. 30/2001 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích
  •zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon
  •zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
  •vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
  •vyhl. č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
  •zák. č. 280/2001 Sb., daňový řád
  •vyhl. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  •vyhl. č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků
  •vyhl. č. 410/2009 Sb., k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
  •vyhl. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  •282/102 406/2009 České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky
  •vyhl. č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících ÚSC
  •vyhl. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
  •vyhl. č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích

  Vydané právní předpisy

  http://www.bulhary.cz/uredni-deska/2/obecne-zavazne-vyhlasky/

  Úhrady za poskytování informací

  --

  Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 1.7.2015

  • kopírování jednostranné černobílé A4 2,- Kč, A3 4,- Kč

  • kopírování oboustranné černobílé A4 3,- Kč, A3 5,- Kč

  • tisk barevný A4 5,- Kč

  • odeslání faxové nebo emailové zprávy 20,- Kč

  • hlášení místního rozhlasu 50,- Kč

  • pronájem kulturního domu 500,- Kč/den

  • zapůjčení stolů z KD 8,- Kč/kus (max. 3 dny)

  • zapůjčení židlí z KD 4,- Kč/kus (max. 3 dny)

  • práce traktoru 400,- Kč/hod (vč. vlečky a pracovníka)

  • zapůjčení traktorové vlečky 50,- Kč/den

  • vibrační deska 300,- Kč/den (stroj bude zapůjčen s plnou nádrží a takto i zpět vrácen)

  • sečení trávy (1 pracovník) 200,- Kč/hod (vč. křovinořezu)

  • pracovník obce 150,- Kč/hod (výpomoc, úklid, stěhování)

  • nová popelnice plast./kov. malá 726,- Kč/kus

  • nová popelnice plast. velká 1.210,- Kč/kus

  • pytle na odpad 4,- Kč/kus

  Veškeré zařízení bude zapůjčeno po odsouhlasení starostou obce Bulhary.

  Uvedené ceny jsou bez DPH 21%

  Dřevo

  Měkké 605,-/m3 vč. 21 % DPH
  Tvrdé 968,-/m3 vč. 21 % DPH

  Licenční smlouvy

  --

  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999

  VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti obce Bulhary v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2019

  V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obcí Bulhary bylo zpracováno a poskytnuto:

  §18 odst. 1a)
  - počet podaných žádostí o informace: 1
  - počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
  § 18 odst. 1b)
  - počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
  § 18 odst. c)
  - opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudním řízením o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
  § 18 odst. 1 d)
  - výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
  § 18 odst. 1 e)
  - počet stížností podaných podle § 16a), důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
  § 18 odst. 1 f)
  - další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

  V Bulharech dne 28.2.2020

  v.r.
  Osička Jiří
  Starosta obce

  VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti obce Bulhary v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2020

  V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obcí Bulhary bylo zpracováno a poskytnuto:

  §18 odst. 1a)
  - počet podaných žádostí o informace: 0
  - počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
  § 18 odst. 1b)
  - počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
  § 18 odst. c)
  - opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudním řízením o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
  § 18 odst. 1 d)
  - výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
  § 18 odst. 1 e)
  - počet stížností podaných podle § 16a), důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
  § 18 odst. 1 f)
  - další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

  V Bulharech dne 26.2.2021

  v.r.
  Osička Jiří
  Starosta obce