Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obec Bulhary

2. Důvod a způsob založení

Obec Bulhary vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 24. 11. 1990 a dle § tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

3. Organizační struktura:

Orgány Obce Bulhary

 • Zastupitelstvo obce Bulhary – 9 členů
  Orgány Zastupitelstva jsou finanční, kontrolní a bytový výbor
 • Starosta obce Bulhary
 • Obecní úřad Bulhary

Obecní úřad Bulhary tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci Obce Bulhary
zařazení do struktury obecního úřadu (dále také OÚ). V čele OÚ je starosta.
Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti:

 • plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce
 • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti v oblasti přenesené působnosti
 • vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva obce, případně komisí
 • rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • ve věcech přenesené působnosti je obecní úřad podřízen krajskému úřadu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak
 • podatelna, pokladna, sekretariát
 • kopírování listin
 • ověřování pravosti podpisu listiny, ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
 • Czech POINT – výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, autorizovaná konverze dokumentů na žádost
 • ohlašovna evidence obyvatel
 • ohlašování užívání veřejného prostranství
 • ohlašování konání veřejných akcí
 • krátkodobé pronájmy kulturního domu
 • správa místních poplatků: poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, z pobytu, ze psů, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného
 • správa hřbitova
 • hlášení místního rozhlasu
 • objednávka prací prováděných pracovníky obce (práce s traktorem, sečení trávy, ...)
 • fakturace, účetnictví, mzdy
Příspěvková organizace zřizovaná obcí Bulhary:

Mateřská škola Bulhary, IČ: 71004301, Bulhary 163, 691 89
http://skolkabulhary.webnode.cz/

4. Kontaktní spojení:

Starosta:
Jiří Osička
Telefon: 519 340 722
Mobil: 724 171 463
E-mail: starosta@bulhary.cz

Místostarosta:
Denisa Homolová
Mobil: 723 159 516
E-mail: mistostarosta@bulhary.cz

Účetní OÚ
Jana Burešová
Telefon: 519 340 722
E-mail: buresova@bulhary.cz

Referentka OÚ
Leona Kosková
Telefon: 519 340 722
E-mail: koskova@bulhary.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D.

e-mail: lenka.matejova@sms-sluzby.cz

tel: 724 595 111

Kontaktní poštovní adresa:

Obec Bulhary, Bulhary 88, 691 89

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obecní úřad Bulhary, Bulhary 88, 691 89

Úřední hodiny:

PO, ST 8,00 - 11,30          12,30 - 17,00
ÚT, ČT 8,00 - 10,00

Telefonní čísla:

519 340 722, 519 340 827

Adresa internetových stránek:

www.bulhary.cz

Adresa podatelny:

Bulhary 88, 691 89

Elektronická adresa podatelny:

podatelna@bulhary.cz

www.bulhary.cz/obecni-urad/informace-o-provozu-podatelny/

Datová schránka: 

ifmbmje

5. Případné platby lze poukázat:

Bezhotovostně u ČSOB a.s., pobočka Břeclav, č. ú. 223827750/0300, poštovní poukázkou, hotově nebo platební kartou na pokladně v kanceláři OÚ Bulhary

6. IČO:

00283088

7. Plátce daně z přidané hodnoty:

DIČ: CZ00283088

8. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů:

--

Rozpočet

Rozpočet obce naleznete zde:

https://www.bulhary.cz/uredni-deska/f-rozpocet-obce/

9. Žádosti o informace:

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat?

Fyzická nebo právnická osoba

 • Jaké jsou podmínky a postup pro podání informace?

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a žádost se odloží. Další postup je stanoven v § 14 uvedeného zákona.

 • Jakým způsobem můžete žádost o informaci podat?

Ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo elektronických komunikací
Vzor žádosti:

Žádost naleznete zde

 • Na kterém úřadě můžete tuto žádost podat?

Na podatelně Obecního úřadu Bulhary, Bulhary 88, 691 89

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

15 dnů

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 • Jaké jsou související předpisy?

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím podatelny. Jedná-li se v žádosti o informace, které spadají do samostatné působnosti obce, je odvolacím orgánem starosta obce. Jde-li v žádosti o informace, které spadají do přenesené působnosti (výkon státní správy), je odvolacím orgánem Krajský úřad Jihomoravského kraje a jeho příslušný odbor.

 • Pro podání žádosti můžete využít naši elektronickou podatelnu podatelna@bulhary.cz, datovou schránku ifmbmje nebo podatelnu OÚ Bulhary.
 • Poskytnuté informace:

Oznámení obce naleznete zde

 

10. Příjem podání a podnětů:

Stížnosti, oznámení a podněty občanů jsou jedním z prostředků umožňujících domáhat se nápravy zjištěných nedostatků ve veřejném i individuálním zájmu.

Stížnosti a jiná podání lze činit:
ústně

 • v kanceláři Obecním úřadu
 • telefonicky 519 340 722

písemně

 • poštou Obecnímu úřadu Bulhary, Bulhary 88, 69189
 • písemně na podatelně Obecního úřadu Bulhary, Bulhary 88, 691 89
 • na fax 519 340 827
 • e-mail: podatelna@bulhary.cz
 • do datové schránky: ifmbmje

Petice se podávají písemně na podatelně Obecního úřadu Bulhary, Bulhary 88, 691 89.
Petice musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Opravné prostředky:

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí obecního úřadu a orgánů obce.

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření úřadu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo obce nebo starosta.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a zastupitelstva obce učiněné ve správním řízení podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření u krajského úřadu.
Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumávání
Došlo-li rozhodnutím úřadu či orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR , ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Formuláře

Formuláře naleznete zde

Popisy postupů-návody na řešení životních situací

http://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/

11. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž organizace zejména jedná a rozhoduje (ve znění pozdějších předpisů a doplňků):
•zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
•zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
•zák.  č. 22/2004 Sb., o místním referendu
•zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
•vyhl. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci
•zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
•zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
•vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zák. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících předpisů
•zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
•zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
•zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
•zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
•zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
•zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
•zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
•zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech 
•zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
•zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
•zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
•zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
•zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
•zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
•zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
•zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvis. zákonů
•zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon
•zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství
•zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
•zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon (platný do 30.6.2023)
•zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství
•zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním
•zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
•nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
•zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
•vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
•vyhl. č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
•vyhl. č. 395/1992 Sb., o provedení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
•zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
•zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
•zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
•zák. 21/2006 Sb., o ověřování
•zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
•zák. č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
•zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
•vyhl. MF č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě
•zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
•zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
•zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
•zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon
•zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
•všechny platné vyhlášky a nařízení obce
•zák. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
•vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
•zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon
•zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
•vyhl. č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství ....
•vyhl. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
•vyhl. č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků
•vyhl. č. 410/2009 Sb., k provedení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., pro některé vybrané účetní jednotky
•vyhl. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
•25/2009 Finanční zpravodaj České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky
•zák. č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících ÚSC
•zák. č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách

Vydané právní předpisy

https://sbirkapp.gov.cz/vydavatel/ifmbmje

12. Úhrady za poskytování informací

--

13. Licenční smlouvy

--

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

VÝROČNÍ ZPRÁVA

o činnosti obce Bulhary v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů za rok 2022

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  obcí Bulhary bylo zpracováno a poskytnuto:  

 • 18 odst. 1a)

- počet podaných žádostí o informace: 1

- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

 • 18 odst. 1b)

- počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

 • 18 odst. c)

- opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí     povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudním řízením o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0

 • 18 odst. 1 d)

- výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

 • 18 odst. 1 e)

- počet stížností podaných podle  § 16a), důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

 • 18 odst. 1 f)

- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

 

V Bulharech dne 27.2.2023

v.r.

Osička Jiří

Starosta obce

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

o činnosti obce Bulhary v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů za rok 2023

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  obcí Bulhary bylo zpracováno a poskytnuto:  

 • 18 odst. 1a)

- počet podaných žádostí o informace: 1

- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

 • 18 odst. 1b)

- počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

 • 18 odst. c)

- opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí     povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudním řízením o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0

 • 18 odst. 1 d)

- výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

 • 18 odst. 1 e)

- počet stížností podaných podle  § 16a), důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

 • 18 odst. 1 f)

- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

 

V Bulharech dne 26.2.2024

 v.r.

Osička Jiří

Starosta obce

Obec Bulhary
Bulhary 88, 691 89

Telefon: 519 340 722
E-mail: podatelna@bulhary.cz
Datová schránka: ifmbmje

Úřední hodiny:
PO, ST 8,00 - 11,30 / 12,30 - 17,00
ÚT, ČT 8,00 - 10,00

Číslo účtu: 223827750/0300

Najdete nás na 
Facebooku
/Bulhary

Informace
Kraj
Jihomoravský
Okres
Břeclav
Výměra
15,16 km2
Obyvatelstvo (2020)
747
Nadmořská výška
170 m n.m.
PSČ
691 89
První zmínka
1244
Souřadnice
48°49′53″ s.š.
16°44′55″ v.d.